• BIST 115.147
 • Altın 163,118
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Rize 4 °C
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara -6 °C
 • Trabzon 6 °C
 • Samsun 5 °C

DİNLER BİLANÇO ÇIKARIYOR-1

Osman KAYA


İnsanoğlu dinden çok çekmiştir. Hatta diyebiliriz ki bütün zulümler az ya da çok din üzerinden yapılmıştır.Dinin kendisi bütün boyutlarıyla kötü değildir elbette, ben bunu demiyorum ama din üzerinden yapılan yanlışlıklarinsanlık tarihinde en büyük rezaletlere neden olmuştur..
Yeryüzünde yaşamış tüm katiller ya doğrudan dinden yola çıkmış, ya dadinleştirilmiş düşüncelerden yola çıkmıştır.Bu tunçlaşmış bir ilkedir.Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Bakın ilkçağa, firavunlar, nemrudlar hep tanrı adına ve dinleşmiş söylemler üzerine yaptılar zulümlerini.
Ortaçağda da açık ve net bir din baskısı vardır.Ortaçağda Avrupada yaşananlar dinlerin insanlığa yönelik baskılarını önemli düzeyde örnekler.Tek tanrılı dinlerden Hıristiyanlık Avrupa’da, Ortaçağ’da yayılmıştır. İsa Peygamber’in havarilerinden ( İsa Peygamber’in vekilleri) Aziz Petrous, İsa peygamber’in kendisine verdiği “Hıristiyanlığı yayma ” görevi üzerine Roma’ya gider. Roma halkı kendisine Yunanca’da “baba” anlamına gelen “papa” adıyla seslendiğinden, bu deyim  ondan sonra gelen vekiller için de san olarak kullanılmıştır.
Barbar saldırılarından kaçan halkı koruyan, barındıran, iş ve ekmek veren, dağılan toplumsal düzeni kurmaya çalışan din adamları ( kilise ) olmuştur. Barbar saldırılarına karşı savunmayı düzenleyerek, dinsel gücüne dünyasal gücü de ekleyen kilisenin ve Papa’nın etkilerinin Anklosakson ülkelerine ve Ren ırmağına kadar yayılması, Avrupa insanı üzerindeki etkilerini tartışılmaz hale getirmiştir. Din adamlarının söyledikleri ve din kitaplarının yazdıklarından değişik düşünmek, yorum yapmak yasaklandı. Kilise bilimle ilgilenmediği gibi ilgilenmeyi de yasakladı. Dini kurallara uymayan, uygulamayan veya dini eleştirenler cezalandırıldı, lanetlendi. Papalık makamının en büyük cezası “aforoz” idi. Aforoz: Bir müminin, kilise toplumu, hıristiyan toplumu dışına atılması demekti. Bu cezalama yöntemi Paplık’ın elinde yüzyıllarca çok önemli bir tehdit unsuru olarak kaldı. Din adamları, krallar aforoz edilme korkusu ile din adamlarına riayet ettiler.Hıristiyanlığın yayılması Ortaçağ’da doruk noktasına ulaşmıştır. Hıristiyanlık yayıldıkça Papalık da güçlenmiştir.
Kral IV. Heinrich zamanına kadar Papa’yı Kral atardı. Paplık ile Krallık arasında varolan anlaşmazlıklar imparatorun, pikopos atayabilmesi ama Papa’yı atayamaması kararı ile son buldu. Bundan böyle kral Papa’yı atayamayacak ama, pikoposları atayabilicekti.
            Din adamları yüzyıllarca Avrupa’yı adım adım dolaştılar. Halka nasıl düşüneceklerini, neye inanacaklarını, nasıl tapınacaklarını, nasıl yaşayacaklarını, nasıl davranacaklarını dini çerçeve içerisinde anlatıp durdular. Dini okullar okullar açıp dini eğitim yaptılar. Gezerken halktan aldıkları yardımlarla zenginliklerine zenginlik kattılar.
            İnsanların yaşamlarının her anı kilisenin denetimi altına girmişti. Senyörlere ünvanları veren, krallara taçlarını takan din adamları idi. Kilise ve din adamları her yerde, her konuda etkili ve yetkiliydiler. Bir tek savaş alanlarında yoktular ama, savaşa katılacak askerleri toplamada, onlara moral vermede yine din adamları yetkili idi. Orta Çağ’da, Katolik Kilisesi geniş topraklara sahip olmuş ve ekonomik yönden güçlenmiştir. Haçlı Seferlerinden sonra Avrupa’da özgür düşünce ortamı oluşmuş ve Avrupa topluluklarında Katolik Kilisesi’ne bağlılık azalmaya başlamıştır.
Orta Çağ Avrupa’sında Katolik Kilisesi, dini hakların yanı sıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce alanlarında, kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değil­dir. Bu durum kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını engellemiştir.
Hristiyanların Yüzmilyonları bulan katliamlarından sadece Giordano  Bruno nun katliamı bile dinin ne kadar vahşi olabileceğini açıkça gösterebilmektedir.Ki bu büyük insan insanlığı aydınlatacak pek çok eser ortaya koymuştur. Bu eserlerin başlıcaları şunlardır:
• Şamdancı
• Neden  ,  ilke  ve  birlik  üzerine
• Sonsuz  evren  ve  dünyalar  üzerine
• Yiğitçe  öfkeler  üzerine
Kilisenin ve skolastik düşüncenin gücü ilk defa Haçlı Seferleri’nin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla kırılmıştır. Bu düşüncenin terk edilmesiyle Papa’nın yaptırım gücü ve dinin toplum üzerindeki etkisi azalmıştır.
Avrupada böyle.. ya islam dünyası.. Söylenenlerin aksine İslam dünyasında da ciddi dinsel baskılar yaşanmıştır.İslam adına işlenen cinayet ve  rezaletlerin kaynaklarından biri hadis adı altında oluşturulan külliyattır.Mesela, büyük hadis kitaplarından herhangi birinin iman bölümü açıldığı zaman şunların yazıldığı görülür: Kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan bir kimse deniz köpüğü kadar günah işlemiş olsa bile affolur. Yani Kerbela’da bu katliamları yaptım ama kalbimde iman var. O zaman bu günahların iffedilmesi lazım çünkü peygamberimiz böyle buyurmuş. Bu uydurmalara daha başka bir çok örnek verebiliriz: İkindi namazı kılanların o günkü günahları affolur, Cuma namazı kılanların o haftaki günahları affolur, hacca gidenlerin bir yıllık günahları affolur. Arafat’a çıkanın kul hakkı da affolur. Bunların hepsi uydurmaydı ama hadis kitaplarına geçince nesilden nesile aktarıldı, bunların etrafında bir ilahiyat üretildi ve günümüze kadar ulaştı… Emevilerden sonra gelen Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar dönemleri bu açıdan birbirinin devamıdır. Bu 14 asır boyunca İslam dünyasında barış içinde geçen 10 yıl bile yoktur.”
İşte bundan dolayı İslam Dünyasında da savaşlar ve zulümler eksik olmamıştır..Din adına ortaya çıkan bazı aklı evveller bunu kol kırılır yen içinde kalır mantığı ile saklamaya çalışırlar ve '' amman bundan insanımızın haberi olmasın, iman zedelenir.'' mantığı içinde bu gerçekleri ifade etmedikleri gibi ifade edenleri de çok ileri düzeyde suçlamaktadırlar.
İslam Tarihi cinayetler ve zulümlerle doludur.Hallac-ı Mansur, seyyid nesimi, Piri Reis,Baebek  Katliamı, Celali Katliamı ve daha pek çok katliam bu yargıyı örnekleyen çok küçük bir bölümdür.
Musevilik zaten bir terör makinesidir. Kendi inananları dışında hiç bir kesime hayat hakkı tanımayan bu din tam bir cinayet şebekesi gibi çalışır.Bu bizzat Tevratın ayetlerinden kaynaklıdır.. Birkaç örnek verirsek  sanırım konu daha açıklık kazanır:
*“O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük
kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanlarınızın bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız çölden Lübnan’dan ırmaktan, Fırat ırmağından garp denizine kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramayacak, Allah’ınız Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır.”
(Tevrat, Yasanın Tekrarı, 11/24)
*“Orduların RABBi şöyle diyor.İşte, milletten millete bir bela çıkacak ve dünyanın uçlarından büyük kasırga kopacak. Ve o gün yerin bir ucundan yerin öteki ucuna kadar RABBİN öldürdüğü adamlar olacak, onlar için dövünmeyecekler, ve onlar toplanıp gömülmeyecek, toprağın yüzünde gübre olacaklar.”
(Tevrat. Yeremya. 25/32,33)
*“Orduların Rabbi şöyle diyor: Şimdi git, Ameleki vur, ve onların her şeylerini tamamen yok et, ve onları esirgeme, ve erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.”
(Tevrat. 1. Samuel 15/2-4)
*“Allahın RABBİN miras olarak sana vermekte olduğu bu kavmların şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ barıkmayacaksın.”
(Tevrat. Tesniye 20/16)
Evet .. sanırım bu kadar yeter.. 
Yalnız şunu belirtelim ki, dinler arasında İslam asla katliamcı bir din değildir. İslam en makul, en merhametli ve en barış temelli bir dindir.İslam gerçek sevgi , merhamet ve akıl dinidir.. Aslında islam diğer bütün dinlerden ayrılan yapısı vardır, ama islamı diğer dinler haline getirmek isteyenler yüzünden  mevcut islam öz islam dan alabildiğine uzaklaşmıştır. 
Ayet barıştan şeyh kıtalden bahseder. Ayet hoşgörüden, liderhoş görüsüzlükten bahseder.. Bırakın şeyhi, yalan ve yanlış peygamber üzerinden insanlığa yutturulmaya çalışılmaktadır.. şimdi örnekler bu yargımıza örnekler verelim:
*Kuran : O’nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur.
42– Şura Suresi 11
Hadis: “Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.”
Müslim–İman 302; Buhari 97/24, 10/29; Hanbel 3/1
*Kuran: Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.
112– İhlas Suresi 4
Hadis: “Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.”
Hanbel 5/243
*Kuran: Dinde zorlama yoktur.
2–Bakara Suresi 256
Hadis: “Dinini değiştireni öldürün.”
Nesei 7-8/14; Buhari 12/1883
*Kuran: Doğrusu hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez.
53-Necm Suresi 38
Hadis: “Ölü, ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır.”
Buhari–K. Cemiz 32, 33, 34
*Kuran: Ben sizden erkek olsun, kadın olsun hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz.
3–Ali İmran Suresi 195
Hadis: “Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.”
Buhari 9/1391
*Kuran: Zulmedenler dedi ki: Siz olsa olsa büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.
25– Furkan Suresi 8
Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı.”
Buhari 76/47; Hanbel 6/57, 4/367
*
Kuran: Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığında vasiyet zamanı aranızda tanıklık şöyle olsun: Kendinizden adalet sahibi iki kişi, yahut yolculuk etmekte iken ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin dışınızda iki kişi.
5-Maide Suresi 106
Hadis: Varis için vasiyet yoktur.
Hanbel 14/238
*Kuran: Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediği kişi için bağışlar.
4–Nisa Suresi 48
Hadis: “Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır.”
Buhari–Tesavir, 89
*Kuran: De ki; “Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram etti?” De ki: “Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet gününde ise yalnızca onlarındır.” Bilen bir topluluk için Biz ayetleri böyle detaylı anlatırız.
7–Araf Suresi 32
Hadis: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır.”
Müslim 2/16
*Kuran: Bundan sonra yeri yumurta biçimine soktu.
79–Naziat Suresi 30
Hadis: “Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca Dünya’da depremler olur.”
İbn-i Kesir Tefsiri, 2/29 68/1’in açıklamaları
sanırım bir nebze anlatabildik derdimizi....ama devam edeceğiz....( devam edecek)

 • Yorumlar 4
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2000 Pazar 53 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 532 474 76 40