1. HABERLER

  2. YURT VE DÜNYA

  3. Hangi kurum kaç memur alacak?
Hangi kurum kaç memur alacak?

Hangi kurum kaç memur alacak?

2007 yılında, hangi kamu kurumunun kaç personel alacağı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlendi..

A+A-

Kanunun "Kamu Personeline İlişkin Hükümler" başlıklı üçüncü kısmı, özellikle de 23'üncü maddesi, bu hususları düzenlemektedir. Bu yılki Bütçe Kanununda yapılan belirlemeye göre 2007 yılında, 2006'ya nazaran daha az memur alınacaktır.
23. MADDE HÜKMÜ
"13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2006 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde ellisini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar için ilave 23.000 adet atama izni verilebilir."
190. SAYILI KHK'NIN 2. MADDESİ
"Kapsam:
Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname,
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan, fonlar ve kefalet sandıkları;(2)
b) (Mülga: 7/12/2004-5272/87 md.)
c) Özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları;(2)
hakkında uygulanır."
TOPLAM KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Yukarıdaki mevzuat hükümlerini birlikte değerlendirilecek olursa şunu söyleyebiliriz: Alınacak memur sayısı iki kısma ayrılmaktadır.
1- Boşalan kadroların yüzde 50'sine atama yapılabilir
Her kamu kurumu 2006 yılında boşalan kadolarının yüzde 50'sine açıktan veya naklen atama yapılabilecektir. Boş kadrolara, memuriyet dışından yapılan atama işlemine açıktan atama denmektedir. Kamu kurumları iki şekilde açıktan atama yapabilmektedir.
a- Daha önce memuriyeti olan ancak istifa eden kişilerin yeniden memuriyete dönme talepleri: Bu kişiler için KPSS şart yoktur. Bunlar kendilerini atayan bir kamu kurumu var ise atanabilirler.
b- İlk defa Devlet memuriyetine girecekler: Bu adaylar için KPSS şartı vardır. Kamu kurumları bu açıktan atama sürecine ilişkin bilgileri ÖSYM'nin merkezi sınav yerleştirmesi ile tamamlamaktadır.
Burada bir diğer detayı da belirtmek istiyoruz. Şuan için Devletin, hangi kamu kurumunun kaç kadrosunun boşaldığına dair merkezi bir istatistiği bulunmamaktadır. Bu nedenle bu sayı şuan bilinememektedir.
2- 23 bin açıktan atama izni
Her kamu kurumunun yukarıda belirtildiği üzere yüzde 50 oranında açıktan veya naklen atama izni bulunmaktadır. Bu iznin dışında ayrıca 23 bin açıktan atama izni tahsis edilmiştir. Bunların kamu kurum ve kuruluşları itibariyle dağılımı daha sonra yapılacaktır.
İSTİSNALAR
Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları,
Emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar ile
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ve 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri,
yüzde 50 ve 23 bin açıktan atama sınırlamasına tâbi değildir.
AÇIKTAN ATAMALARDA İZİN
Gerek yüzde 50 gerekse de 23 bin açıktan atama izni kapsamında, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılacak açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.
AKADEMİK KADROLARDA YÜZDE 50 SINIRI
2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvelde kadroları yer alan yükseköğretim kurumları; öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2006 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde ellisini (araştırma görevlisi kadroları için yüzde yüzünü) geçmeyecek şekilde açıktan veya yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapabilir. Bu sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu yükseköğretim kurumları için ilave 2.000 adet atama izni verilebilir. (Madde 23/5)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Yeni dezenformasyon yasası ve kişisel verilerin korunması kanununa göre; kişilik haklarına yönelik her türlü yayın suç teşkil ettiğinden, kurallara aykırı yorumlar onaylanmamaktadır. Lütfen bir aşağıdaki facebook yorumları bölümünü kullanınız